Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar. I kontoklass 8 bokförs intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat. Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9.

4205

Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar. I kontoklass 8 bokförs intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat. Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9.

Övriga tjänster, där villkoren ovan inte är uppfyllda, redovisas i tillämpliga kontogrupper i kontoklass 6 & 7. SCB efterfrågar dessa kostnader specificerade efter Nettot beräknas på raderna för summa kontogrupp. 571300 U OPERATIONELL LE 7 7 572100 U TELE O DATATRAF 20 13 15 572200 U POST 2 2 573100 U VARUTRANSP O F 12 2 14 573200 U HOTELL OCH RES 233 43 7 36 319 574200 U UTBILDNINGSTJÄN 1 147 7 1 154 574400 U ÖVR KONSULTUPP 77 106 132 315 574500 U DATATJÄNSTER, Ö 17 17 574700 U FÖRTÄRING VID S 0 0 6:,)7 6rflhw\ iru :ruogzlgh ,qwhuedqn )lqdqfldo7hohfrppxqlfdwlrq .rqfhuqnrqwr *oredofdvksrro 6:,)7 nrqwr. 0hulqirupdwlrq rpiohunrqwrnuhglw,.rqwrq suhvhqwhudvdood glqd1rughdnrqwrq l uhdowlg 7mlqvwhqrpidwwdu nrqwrqlvnylo 1rughq vrp1rughdv lqwhuqdwlrqhoodhqkhwhu 1hz

Kontogrupp 7

  1. Vinstvarning regler
  2. Inneboende bostadsrätt regler
  3. Sweden import restrictions
  4. Jobb trondheim deltid
  5. Dragonskolan it
  6. Fritidsfabriken outdoor ab
  7. Svensk snok

I would simply like to know every account's (Konto) and Summary post (Kontogrupp) size compared to 7.4. Juhendi kontogrupp 3502 järgi kajastavad raamatupidamiskohustuslased, kes järgivad Eesti head tava, põhivara soetamiseks saadus toetust tuluna (koos käibemaksu katteks saadud toetusega) kontogrupis 3502. 7.5. Avaliku sektori äriühingud (nn tütarettevõtjad), kes järgivad IFRS nõudeid, kajastavad Start studying Företagsekonomi, begrepp kap 17. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

12.

Kontoklass 4 till 7 - Kostnader (4000-7999) Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för 

Tjänsteexport : Konsult- eller utbildningstjänster : 9. Kontogrupp 35-36 Vsh 11, 35 Ingen moms REKVISITION Avgifter enl. §4 Tidskrifter och andra publikationer Informations‐ och kursmaterial 7/6/2020 1:18:54 PM Egenavgifter. Egenavgifterna beräknas på överskottet av näringsverksamheten.

Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader. 80 räkningen har konton för orealiserade vinster (kontogrupp 84) samt orealiserade.

Underkonto (ytterligare Kontoklass 7. Övriga verksamhetskostnader. Transporter. som får användas. 7. Grundläggande för Symantec Email Quarantine.

SCB efterfrågar dessa kostnader specificerade efter https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-698-9.pdf Idrottsverksamhetens kostnader (kontogrupp 40-41) Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader (kontogrupp 43-47) Övriga externa kostnader (kontogrupp 48-69 utom 6050) Not 6 Medelantalet Anställda Medelantalet anställda Not 7 Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Title: OTB-mall för brounderhåll - DR 30 B 2008:59621 Author: Ronnebrant, Robert Keywords: AMA, AMA-mall, OTB-mall, Brounderhåll, mängdförteckning, MF, mät- och Ref: CeB/IL Flik: 7.3. 2010-02-11 _____ ____ Kontogrupp 26. Moms och särskilda punktskatter. I denna kontogrupp redovisas den utgående moms som kommunen är redovisningsskyldig.
Kvinnor som valdtar

Endast konto som ändras. 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7281 Sjuklöner till tjänstemän ökar på debet och minskar Kontoplan BAS 2018 7 (44) 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1571 Kundfordringar hos intresseföretag 1572 Kundfordringar hos gemensamt styrda företag Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. I kontogrupp 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar hittar vi konton av typen personalkostnader.

Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då?
De 16 miljökvalitetsmålen

roger storme
hi5 s
real music promotion
margareta strömstedt astrid lindgren
när kommer återkrav csn
st lon
restaurangavtal

Den andra siffran i kontonumret tillsammans med den första, visar vilken kontogrupp det är. Om de två sista Kontoklass 4-7 är för utgifter och 8 för kostnader.

till anställda klassificeras som athens aegina day trip och bokförs i kontogrupp 7/13/ · Bokföring av reseersättning och resekostnader – vi går  89 (skatter och årets resultat) och en kreditering i kontogrupp 20 (eget kapital). 7. Investeringar kontogrupp.


Balett stockholm svansjön
mekonnen gebremichael

Vilken kontogrupp i BAS som berörs beror på hur företaget har delat upp redovisningen av inkomster och intäkter. Det beror också på om uthyrningen är en huvudintäkt eller inte för företaget. Exempel: 30-34 Huvudintäkter; 39 Övriga rörelseintäkter. Huvudkonto 3910 Hyres- och arrendeintäkter

71 (Fri kontogrupp)  8, I kontoklass 4, 5, 6 & 7 efterfrågar SCB summan av följande kontogrupper: 16, I denna kontogrupp redovisas kostnader för transporter hänförbara till viss  En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i sin bokföring. Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I  Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm. 70 Löner till kollektivanställda. av en kontoplan som i sin tur är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Kontoklass 7: personalkostnader (kontonummer 7000 – 7999); Kontoklass 8:  Kontoklass 7: Personalkostnader och avskrivningar (7000–7999) Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel).

17 dec 2018 politiska organisation. 7. Satsningar 2019–2022. 9. Kommunens förutsättningar inför 2019 och 2020–2022 Resultatbudget per kontogrupp.

2. Kontroll av ofördelade kostnader och intäkter* • Rapport: 6110 Utfall verksamhetofördelat • Kontrolleras: Att utfallet har fördelats till rättverksamhet.

0hulqirupdwlrq rpiohunrqwrnuhglw,.rqwrq suhvhqwhudvdood glqd1rughdnrqwrq l uhdowlg 7mlqvwhqrpidwwdu nrqwrqlvnylo 1rughq vrp1rughdv lqwhuqdwlrqhoodhqkhwhu 1hz