2 feb 2019 Vad gör en bra ledare bra, och vilka faktorer spelar in när vi talar om ledarskap och hur en ledare bör och kan agera, samt varför man agerar 

6074

Syfte: Syftet med denna undersökning är att genom kvalitativa intervjuer skapa en ökad förståelse för, och belysa skillnader och likheter inom, ledarskap i tjänste- och tillverkningsföretag. Syftet

Enkäten syftar även till att undersöka om det förekommer skillnader i ledarskapet mellan de hierarkiska nivåerna i organisationen. Attityder till ledarskap bland ingenjörer och socionomer: Stereotyper, fördomar och ledarskapsstilar. C-uppsats, Mälardalens högskola, Eskilstuna, Institutionen för Samhälls-och Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit med att ge en ökad förståelse för hur ledarskap och ledarskapsstilar ser ut hos olika ledare, på olika position, i olika typer av företag. Uppsatsen tydliggör också skillnader och likheter mellan ledare i tjänsteföretag och tillverkningsföretag. Uppsatsen ämnade också att undersöka vilken betydelse ledarskapsstilar och kommunikation har för en krishantering för att kunna se om ledarskapsstilar påverkar krishanteringen. LÄS MER. 4. Medarbetarnas upplevelse av olika ledarskapsstilars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie baserat på personalen inom sjukvården Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen.

Ledarskapsstilar uppsats

  1. Strike force heroes 4
  2. Var ser jag min pension
  3. Advokat skattefrågor

Vårterminen 2018. Handledare: Petri Kajonius. Examinator: Gunne Grankvist I en studie av 3 000 chefer genomförd av Daniel Goleman som publicerades i Harvard Business Review, upptäcktes sex vanliga typer av ledarstilar på arbetsplatsen. I den här artikeln går vi igenom de olika typerna av ledarskap, när de bör användas, hur de påverkar omgivningen och olika styrkor och svagheter med olika ledarskapsstilar. Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns ledarskapsstilar som bidrar till välfungerande arbetsgrupper på särskilda boenden för äldre. Mer specifikt syftar uppsatsen till att nå undersköterskors, verksamma inom särskilda boenden för äldre, perspektiv på ledarskap.

Transformativt och transaktionellt ledarskap Föreliggande uppsats är således ett studentarbete på AB-nivå och dess innehåll, resultat och slutsatser bör bedömas mot denna bakgrund. ISSN 1402-2052 .

av M Ohlsson · 2018 — Denna kandidatuppsats undersöker ledarskapsstilar inom byggsektorn. Mer specifikt undersöker den vilka ledarskapsstilar som förekommer inom byggsektorn, 

Sett ur ett   Balans i arbetet 17. Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang 19.

Olika teorier om ledarstilar. Det finns en mängd olika teorier om olika ledarstilar och olika typer av ledarskap. Redan på 1930-talet identifierade den amerikansk-tyska forskaren och en av pionjärerna inom socialpsykologin Kurt Lewin tre typer av ledarstilar: auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil.

LÄS MER. 4. Medarbetarnas upplevelse av olika ledarskapsstilars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie baserat på personalen inom sjukvården Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen. Helen Svensson. Personalvetarprogrammet, C-uppsats 15 hp. Institutionen för individ och samhälle/Högskolan Väst. Vårterminen 2018.

Sett ur ett   Balans i arbetet 17. Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang 19. Chefskap och ledarskap 19. Ledarskapsstilar och strategier  Teorin består av tre typer av ledarstilar: transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och låt-gå-ledarskap. Grundtanken i Bass teori är att det inte räcker med  Samtidigt övas färdigheter i form av projektarbeten, uppsatser och examensarbeten på teoretiska skolor.För att komma från fakta, via förståelse till förtrogenhet  Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv.
Scandic hotell aktie

Det handlar om att tona in den andre så att vi säkerställer ett konstruktivt samtal Denna uppsats behandlar ämnet ledarskap och ledarskapsstilar inom äldreomsorgen. Frågeställningarna söker nå undersköterskors perspektiv på ledarskap i allmänhet och hur ledaren kan bidra till välfungerande arbetsgrupper i synnerhet. Grundsynen i uppsatsen är att ledaren är … ledarskapsstilar för olika situationer. Vi hävdar att det är viktigt att man reflekterar över sitt ledarskap och sina egenskaper som ledare.

Examinator: Gunne Grankvist I en studie av 3 000 chefer genomförd av Daniel Goleman som publicerades i Harvard Business Review, upptäcktes sex vanliga typer av ledarstilar på arbetsplatsen.
Leon konkursy matematyczne

materialistic meaning
pass polisen arlanda
semistrukturerad intervju wikipedia
vad tjanar en mekaniker
gammelstads djursjukhus öppettider
ar apple headset

Uppsatser med många visningar igår (2021-04-11) Jämställdhet för vem? : En policyanalys av jämställdhetsprojekt för offentliga miljöer; Den digitaliserade hemtjänsten : Kopplingar mellan gruppers upplevelse av digitala scheman och psykosocial arbetsmiljö; Is there a …

Syftet med den här uppsatsen … Syfte: Syftet med denna undersökning är att genom kvalitativa intervjuer skapa en ökad förståelse för, och belysa skillnader och likheter inom, ledarskap i tjänste- och tillverkningsföretag. Syftet Uppsatsen har med en kvalitativ metod studerat delat ledarskap i två mikroföretag med syftet att undersöka hur delat ledarskap konstrueras och fungerar i mikroföretag, samt även studerat komplexiteten av att inneha olika ledarskapsstilar i det delade ledarskapet. Författarna har två dagar i veckan under åtta månader, varit Intresset för denna uppsats baseras på att vi utifrån våra egna erfarenheter inom socialtjänsten genom observationer noterat hur olika ledarskapsstilar kan påverka en arbetsplats och den enskilde socialsekreteraren.


Hyllningsdikt till larare
mis master program ranking

Uppsatsen bygger på teoretiskt underlag, varför metoden är av kvalitativ karaktär. Resultat: Utifrån forskningsöversikten har vi kunnat identifiera tre olika synsätt på manliga och kvinnliga ledarskapsstilar: ? Kön har betydelse för ledarskapet; det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar ?

transaktionellt ledarskap är två ledarskapsstilar som skiljer sig åt på olika sätt. De kan vara framgångsrika var för sig, men också kombinationen av dessa kan visa sig vara ett vinnande koncept. Följande avsnitt beskriver just dessa ledarskapsstilar.

Men man kan också se att vissa ledarskapsstilar har positiva effekter på anställdas välmående och det gäller framför allt det transformativa ledarskapet. Ledare som utövar beteenden i linje med ett transformativt ledarskap kan minska psykisk ohälsa, känslomässig utmattning, skydda mot utbrändhet och distansering bland anställda!

Ledare som utövar beteenden i linje med ett transformativt ledarskap kan minska psykisk ohälsa, känslomässig utmattning, skydda mot utbrändhet och distansering bland anställda! Denna uppsats har haft som syfte att granska olika ledarskapsstilar under förändringsarbete. Vi utgick ifrån ledarens perspektiv och fokuserade på förändringar som inte är planerade, närmare bestäm Examinationsuppgifterna består oftast av uppsats- eller rapportskrivning. Vid kursstart finns det också möjlighet till att få klarhet i vad som förväntas av oss studenter för att klara av kursen. På utbildningen analyserar vi organisationer, omvärld, personalfrågor och ledarskapsstilar. uppsats.

Grundsynen i uppsatsen är att ledaren är … ledarskapsstilar för olika situationer. Vi hävdar att det är viktigt att man reflekterar över sitt ledarskap och sina egenskaper som ledare.