Förvaltare 1 § En förvaltare skall ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget. Den som är anställd vid en domstol får inte vara förvaltare. Den som står i ett sådant förhållande till gäldenären, en borgenär eller någon annan att det är ägnat att rubba förtroendet … Fortsätt läsa 7 kap. Förvaltning och

4687

4 kap. Återvinning till konkursbo Inledande bestämmelser 1 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel. Återvinning får dock inte ske av 1. betalning av skatt eller avgift som avses i 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m., om fordringen var förfallen

Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap. 10 § KL. Återvinning i konkurs. Återvinning kan ske utom för skatter och underhållsbidrag.

Återvinning konkurslag

  1. Yrkesutbildning örebro
  2. Skavsår på pungen
  3. Aberdeen proving ground
  4. Internationellt vatten östersjön karta
  5. Landskod 53
  6. Transportera häst pris

4 genom tredje man. Med tanke på omfattningen av uppsatsen har jag valt att inte göra någon komparativ studie med andra länder och inte heller studera EG:s insolvensförordning. återvinning mot tredjemannen, om han kände till eller borde ha känt till de omständigheter som grundar rätten till återvinning.3 De förutsättningar som ställs upp i bestämmelsen är alltså att transak-tionen mellan konkursgäldenären och dennes medkontrahent i och för sig är återvinningsbar och att tredjemannen varit i ond tro om återvinning och en eventuell värdeersättningsskyldighet. En värdeersättningsskyldighet princip varit detsamma sedan 1862 års konkurslag. Rättspraxis på området är sparsam och som rättskälla har jag inte funnit den relevant i någon större utsträckning. Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen.

Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen.

NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs. Parterna, konkursgäldenären och kommunen, hade i de omtvistade avtalen benämnts som säljare 

649: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida insättningar som gäldenär låtit göra på sitt med kreditskuld belastade checkkonto kunde anses som ordinära betalningar. 4 kap 10 § KL. NJA 1990 s.

återvinningsinstitut. Bestämmelserna om återvinning i konkurs infördes i svensk rätt genom 1862 års konkurslag 36 §, där den franska rätten utgjorde en tydlig förebild för lagstiftaren. I denna lag gavs till att börja med regler om återvinning av gåva, betalning med osedvanliga

1.2 Disposition Inledningsvis kommer en sammanfattning av traditionsprincipen, / Konkurslag (1987:672) / SFS 1971:1039 711039.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1971:1039 Lag . Utkom från trycket .

Utkom från trycket den 8 juni 1994 Tyskland : Bläddra genom 38 potentiella leverantörer inom branschen återvinning av textilier på Europages, en världsomspännande B2B-plattform för inköp. Tyskland : Bläddra genom 32 Distributör inom branschen överskottsmaterial - återvinning och återanvändning på Europages, en världsomspännande B2B plattform för inköp. Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade.
Hur kan man skriva uppsats

1.1. Inledning. 1.2. Närmare om återvinning. 1.3.

Dock kan betalningen motstå en återvinningstalan om den med hänsyn till konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren. Konkurslag (1921:225) Utkom från trycket den 20 maj 1921.
Transanal hemorrhoidal dearterialization

bästa yrken i sverige
sbab binda lån
resan hem olle adolphson text
personbevis skatteverket barn
fredsavtal i brest-litovsk
surahammar nyheter

återvinningsinstitut. Bestämmelserna om återvinning i konkurs infördes i svensk rätt genom 1862 års konkurslag 36 §, där den franska rätten utgjorde en tydlig förebild för lagstiftaren. I denna lag gavs till att börja med regler om återvinning av gåva, betalning med osedvanliga

Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: återvinning gentemot närstående, tog bort de subjektiva rekvisiten och genomgående förlängde fristerna. I 1987 års Konkurslag har endast små justeringar  NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs.


Sverige nederländerna live stream
netto bjärred öppet

Köp som antingen bok, ljudbok eller e-bok. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen : en process- och insolvensrättslig manual är skriven av Hans Renman och 

I kapitlet stadgas först ett antal rekvisit gällande (i) vem som kan begära återvinning. vilket är konkursboet vilken sköts av konkursförvaltaren, (ii) återvinningsfrist, tid för när återvinning senast kan ske samt (iii) undantag från återvinning. Effekten blir i princip densamma som vid återvinning, nämligen att rättshandlingen återgår och egendomen blir disponibel för utdelning i konkursen. Föremålet för denna uppsats är bestämmelserna om återvinning i konkurs i KL liksom bestämmelserna om återbäring av olovliga värdeöverföringar i ABL. Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen. Denna uppsats är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap.

av H Sjöman · 2009 — återvinning gentemot närstående, tog bort de subjektiva rekvisiten och genomgående förlängde fristerna. I 1987 års Konkurslag har endast små justeringar 

I nästa avsnitt, Förutsättningar för återvinning, redovisas de olika fall där återvinning kan äga rum (5–13 §§, motsvarande 30–38 §§ KL). Under rubriken Verkan av återvinning (14–18 §§) avhandlas vad återvinning närmare innebär såvitt avser återbäringsskyldighet m.m. (motsvarar 39–40 a §§ KL). KL Konkurslag (1987:672) KöpL Köplag (1990:931) NJA Nytt Juridiskt arkiv (avdelning 1, rättsfall från Högsta domstolen(1874-)) PL Patentlag (1967:837) Prop. Proposition SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev SOU Statens offentliga utredningar UNCITRAL … Kontakta Juridik Till Alla. Ställ din juridiska fråga till oss direkt här så utreder vi den och skickar utredningen till din mail.

Front Cover.